Burger Opleidingen Trainingen & Advies

Laatste nieuws Covid-19

Beste ondernemer,

Het coronavirus heeft grote gevolgen op onze samenleving. Met elkaar moeten we hier doorheen komen. Dit doen we door de juiste maatregelen te nemen en deze op te volgen. Ook voor u als ondernemer en voor uw organisatie, hebben de maatregelen om het coronavirus te beheersen grote gevolgen. Voor de één omdat werkzaamheden deels of soms helemaal stil zijn komen te liggen, zoals in de horeca. Een ander, zoals supermarkten, moet bedrijfsprocessen juist aanpassen om aan de stijgende vraag te voldoen.

Uiteindelijk zijn we al bijna een jaar in de ban van Covid-19. Het einde lijkt daarin helaas nog niet in zicht. In de communicatie van de overheid klinkt door dat er licht is aan het einde van de tunnel. De tunnel is alleen nog lang. Het vaccin brengt ons dichter bij meer bewegingsvrijheid, maar het aantal gevaccineerde mensen is nog beperkt. De druk op de reguliere zorg is hoog. We weten nog niet wat de beoogde 70% vaccinatiegraad hierin concreet gaat bijdragen.

Waarom dit schrijven?

Bedrijfsveiligheid in gedrang

Wij maken ons grote zorgen om de bedrijfsveiligheid van organisaties. Uit gesprekken met leden is duidelijk geworden dat opleiders op dit ogenblik nauwelijks opleiden. Ook zijn door alle maatregelen in 2020 veel minder mensen getraind. Verder is een terugloop in adviesdiensten merkbaar.

Doordat minder of geen BHV-, EHBO- en reanimatietrainingen hebben plaatsgevonden, komt de verplichting voor werkgevers vanuit de Arbowet om veiligheid op orde te hebben merkbaar in het gedrang. Wij realiseren ons dat de landelijke maatregelen zorgen voor een breuk in het vertrouwen om collega’s fysiek bij elkaar te brengen. Daarnaast voelen we ook allemaal de financiële impact die Covid-19 heeft. Maar het belang van het up-to-date houden van de beschreven procedures in het ontruimingsplan/bedrijfsnoodplan zoals ook het competent houden van uw (bedrijfs)hulpverleners is groot.

Arbowetgeving

Waar veel medewerkers zoveel als mogelijk thuiswerken zijn er vitale beroepen, productiebedrijven, winkelbedrijven en andere sectoren waar dit niet mogelijk is. Een fysieke bezetting op de werkvloer is hier noodzakelijk. Hiervoor blijft de Arbowetgeving van kracht en zullen er getrainde medewerkers aanwezig moeten zijn die in actie kunnen komen bij calamiteiten. Waar de werkdruk toeneemt, neemt de kans op fouten en incidenten evenredig toe. De bedrijfsrisico’s worden groter.

We willen u de officiële regelingen vanuit de overheid niet onthouden: in een ministeriële regeling (regeling 3.1 en 3.2 F) wordt aangegeven dat groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van organisaties, instellingen en bedrijven mogen doorgaan. Deze regeling valt onder de tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 welke is ingegaan op 15 januari 2021 en vervalt op 01 maart 2021.

BHV-trainingen mogen doorgaan onder voorwaarden

Na overleg tussen het bestuur van de BVBN en de heer Jan van den Broek, landelijk specialist en jurist van VNO-NCW en MKB-Nederland, is duidelijk geworden dat het op basis van de noodwetgeving goed verdedigbaar is, dat fysieke BHV trainingen doorgang kunnen vinden onder de volgende voorwaarden:

 • het moet een besloten plaats zijn (trainingscentrum van de opleider of de klantlocatie);
 • de bijeenkomst/training moet noodzakelijk zijn om de continuering van dedagelijkse werkzaamheden binnen een organisatie te kunnen waarborgen.

Voor BHV is dit het geval omdat het op grond van de Arbowetgeving een wettelijke verplichting is. Daar waar gewerkt wordt, moet worden gezorgd voor deskundige en geoefende bedrijfshulpverleners. Voor het beoefenen van praktische vaardigheden zoals reanimatie of brandbestrijding is het noodzakelijk om fysiek bij elkaar te komen.

Het is van belang dat u als werkgever een risicoanalyse maakt over de aanwezige veiligheidsrisico’s binnen uw organisatie en de mate waarin deze nog afdoende kunnen worden afgedekt door de deskundigheid en geoefendheid van de BHV-organisatie. De risico’s van trainen moeten in perspectief gezien worden ten opzichte van het risico van het uitstellen van de trainingen.
Immers, de consequenties van het niet beschikken over voldoende en geoefende (bedrijfs)hulpverleners in geval van een reanimatie of ontruiming zijn groot. Zeker in de cruciale beroepen waarin de werkzaamheden gewoon doorgang vinden.

Overleg met ons wat in uw situatie mogelijk is

Neem contact op met ons om te kijken welke slimme oplossingen er mogelijk zijn om ‘corona-proof’ te trainen. Wij kunnen praktisch via verkorte praktijktraining in kleine groepjes of het toetsen van de cruciale competenties één op één corona-proef uw medewerkers opleiden en trainen zodat u zelf of organisatie aantoonbaar kunt blijven voldoen aan wet- en regelgeving.

In dit kader is het belangrijk voor u om te weten dat wij de goedgekeurde branche-protocollen en de RIVM-richtlijnen in acht nemen, zodat de veiligheid van cursisten en instructeurs gewaarborgd wordt.

Brancheprotocol voor EHBO- en BHV cursussen

Doelstellingen van dit protocol samengevat

RIVM en Rijksoverheid geven aan dat samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de
dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties doorgang kunnen vinden.
Iedereen moet dan wel 1.5 meter afstand tot elkaar houden en de RIVM richtlijnen volgen.
Door cursussen in aangepaste vorm aan te bieden, kunnen bedrijven en organisaties een veilige werkomgeving met geoefende hulpverleners in stand houden.

Langzaam worden de contouren van de 1.5 meter samenleving inzichtelijk. Het is mogelijk om aan de behoefte aan praktijkonderwijs te voldoen door de RIVM regelgeving te vertalen naar aanpassingen in didactische werkvormen, groepsgroottes en leermiddelen. Dit protocol biedt opleidingsinstituten en instructeurs
handvatten om een praktijkcursus doorgang te laten vinden met richtlijnen voor:
1. gedragsregels social distancing en hygiëne;
2. aanwezigheid op de cursuslocatie;
3. pauzes en catering;
4. schoonmaak;
5. leermiddelen en lesinhoud;
6. in-company cursussen.
De opstellers van dit protocol kunnen voor hun doelgroep aanvullingen op dit protocol uitbrengen.
Opleiders dienen de detailinvulling verder uit te werken voor hun eigen situatie.

UITGANGSPUNTEN 
• De veiligheid van cursisten en personeel staat te allen tijde voorop.
• De focus van dit protocol is gericht op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen rondom Covid-19.
• Dit protocol stelt een kader op hoofdlijnen. Opleidingsinstituten en instructeurs conformeren zich hieraan, maar zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking op detailniveau.
• De eisen met betrekking tot de toets en eindtermen van certificerende instellingen binnen de branche
van BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen blijven van kracht.
• De richtlijnen van het RIVM¹ zijn leidend voor iedereen: instructeurs, medewerkers en cursisten.

Maatregelen tijdens de BHV cursus

MAATREGELEN OM VERSPREIDING TE VOORKOMEN

 • Schud geen handen.
 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Houd 1,5 meter afstand.

ALGEMENE MAATREGELEN

 • Maximaal 6 tot 8 deelnemers en 9m2 per persoon binnen de voorwaarden dat op alle locaties. voldoende ruimte is om 1.5.m afstand van elkaar te houden.
 • I.v.m. contractonderzoek worden door alle cursisten een gezondheid checklist ingevuld. 
 • De lunch zal individueel en verpakt geserveerd worden.
 • Alle leer- en oefenmiddelen worden voortdurend gedesinfecteerd.

EERSTE HULP

 • Elke deelnemer heeft een eigen EHBO verbandsetje en een eigen reanimatiepop om te oefenen.
 • Borstcompressies worden gegeven met nitril handschoenen aan.
 • De normale reanimatie richtlijnen worden toegepast. Tijdens de COVID-19 gelden bij een daadwerkelijke reanimatie aangepaste richtlijnen. Wij informeren de deelnemers hierover.
 • Handelingen worden zoveel op een alternatieve manier gedaan met simulatiehulpmiddelen.
 • Het dragen van mondkapjes is niet verplicht, maar uiteraard is iedereen vrij om deze te gebruiken. Deelnemers krijgen 2 mondkapjes en twee paar nitril handschoenen beschikbaar gesteld. 

BRANDBESTRIJDING/ONTRUIMING

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Alle blusmiddelen worden klaargezet, de blusgrepen worden ontsmet en voor wie wil zijn er nitril handschoenen beschikbaar.
 • Ontruiming wordt theoretisch uitgevoerd naar het ontruimingsplan van het bedrijf. 

BHV in company

 • Alle voorgaande richtlijnen uit dit protocol zijn ook van toepassing op in-company cursussen.
  • Het opleidingsinstituut bespreekt daar waar noodzakelijk de inhoud van het protocol met de opdrachtgever.
  • Voorafgaand aan een in-company cursus stemt het opleidingsinstituut met de betreffende klant af of
  de veiligheid van medewerkers en cursisten kan worden gegarandeerd en of gewerkt kan worden
  volgens de RIVM-richtlijnen.
  • Het opleidingsinstituut verifieert voorafgaand aan de cursus met een intake checklist of aan de gedragsen hygiëneregels kan worden voldaan.
  • Naast de intake wordt ook een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uitgevoerd kort voor de cursus
  begint. Een LMRA is een korte risicobeoordeling die wordt uitgevoerd direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Als uit de LMRA blijkt dat niet aan de richtlijnen kan worden voldaan, dan kan de cursus niet plaatsvinden.