Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Burger Opleidingen Trainingen en Advies en de opdrachtgever.

 

Artikel 2. Inschrijving/aanvragen

 1. Je plaatst online een aanmelding of per e-mail bij Burger Opleidingen Trainingen en Advies een aanvraag voor een training of opleiding. 
 2. Je gegevens gebruiken wij alleen voor de inschrijving of aanvraag en niet voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 3. Offerte

 1. De offerte is 30 dagen geldig.
 2. De bedragen zijn exclusief 21% BTW tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Burger Opleidingen Trainingen en Advies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Burger Opleidingen Trainingen en Advies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Burger Opleidingen Trainingen en Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Burger Opleidingen Trainingen en Advies verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Burger Opleidingen Trainingen en Advies zijn verstrekt, heeft Burger Opleidingen Trainingen en Advies recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. Burger Opleidingen Trainingen en Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Burger Opleidingen Trainingen en Advies uit is gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 5. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de andere partij verstrekte informatie uitdrukkelijk als zodanig betitelt of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 6. Opzegging/annulering

 1. Bij onvoldoende aanmeldingen of afmeldingen voor een cursus heeft Burger Opleidingen Trainingen en Advies altijd het recht een cursus te annuleren en te verplaatsen.
 2. Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een cursus alleen per e-mail of schriftelijk annuleren. Kosteloos annuleren kan tot 3 dagen voor aanvang van de cursus. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan 2 dagen voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd.
 3. In het uiterste geval, zoals een ziekte of een sterftegeval en hierdoor kan de deelnemer niet deelnemen aan een cursus, moet hij/zij binnen 4 weken de cursus volgen op een willekeurige cursuslocatie van Burger Opleidingen Trainingen en Advies in Nederland. Gebeurt dit niet binnen deze termijn, is de opdrachtgever of deelnemer het volledige bedrag verschuldigd.
 4. Indien een incompany training binnen 2 weken van te worden wordt geannuleerd, dient de BHV cursus binnen twee maanden plaats te vinden.

 

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden vooraf via iDeal overboeking of per factuur achteraf. 
 2. De factuur is conform de offerte of opdrachtbevestiging ongeacht of er één of meerdere deelnemers om welke redenen dan ook niet aanwezig zijn.
 3. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Burger Opleidingen Trainingen en Advies de vordering ter incasso uit handen geven.